INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 1. Správce osobních údajů
  Silesia Medical, s.r.o.,nestátní zdravotnické zařízení
  Havanská 6145/4a Ostrava Poruba 708 00
  IČO: 46576398
  Správce je poskytovatelem zdravotních služeb vsouladu se zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Účely zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme
  • za účelem poskytování zdravotních služeb
  • vykazování hrazených zdravotních služeb
  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají zpředpisůupravujících daně a účetnictví
 3. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených vbodu II. je
  • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
  • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 4. Příjemci osobních údajůPříjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Vašeosobní údajenepředáváme do zahraničí.
 5. Doba zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb.,o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené vbodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, anásledně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. 2
 6. Práva subjektu údajůPři zpracování osobních údajů mátenásledující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
  • právo požadovat od nás přístup kVašim osobním údajům;
  • právo na opravuVašich osobních údajů, které zpracováváme;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat svýjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování mátetehdy, jestliže
   • popírátepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychommohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádátemísto toho o omezení jejich použití;
   • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujemepro účely zpracování, ale Vy je požadujetepro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže vbodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme kjiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb.Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci),vymazat nesmíme;
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy sVámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.VČeské republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.VII.
 7. Právo vznést námitkuproti zpracování
  • V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny vbodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené vbodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni vtakovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údajeZpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudememoci poskytnout zdravotní služby, čímžmůže dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).