Dotazník spokojenosti pacienta
 1. Vážená paní, pane, obracíme se na Vás s několika otázkami, které využijeme jako jeden ze zdrojů zpětné vazby při naší snaze o zajištění trvalého zlepšování péče o naše pacienty. Váš názor je pro nás důležitý. Tento dotazník je anonymní !
 2. JAKÉ ODDĚLENÍ JSTE NAVŠTÍVIL/A ?(*)

  Zaškrtněte alespoň jednu odpoveď
 3. JAK NA VÁS ZAPŮSOBIL PRVNÍ KONTAKT SE ZAŘÍZENÍM ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 4. ZDÁLA SE VÁM DOBA ČEKÁNÍ NA PŘIJETÍ KE KONKRÉTNÍMU LÉKAŘI VZHLEDEM K VAŠEMU ZDRAVOTNÍMU STAVU ?(*)  Vyberte nějakou odpoveď
 5. JAK JSTE BYL/A SPOKOJEN/A S PŘÍSTUPEM A CHOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ SESTRY, RENTGENOVÉ LABORANTKY ?(*)  Vyberte nějakou odpoveď
 6. JAK JSTE BYL/A SPOKOJEN/A S PŘÍSTUPEM A CHOVÁNÍM LÉKAŘE/Ů ?(*)  Vyberte nějakou odpoveď
 7. DOSTAL/A JSTE DOSTATEK INFORMACÍ O SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 8. KDYŽ JSTE POLOŽIL/A LÉKAŘI OTÁZKU, DOSTAL/A JSTE ODPOVĚĎ, KTERÉ JSTE ROZUMĚL/A ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 9. KDYŽ JSTE POLOŽIL/A SESTŘE/RENTGENOVÉ LABORANTCE OTÁZKU, DOSTAL/A JSTE ODPOVĚĎ, KTERÉ JSTE ROZUMĚL/A ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 10. MĚL/A JSTE DOSTATEK SOUKROMÍ BĚHEM VYŠETŘENÍ NEBO LÉČBY ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 11. VYSVĚTLILI VÁM ZDRAVOTNÍCI, JAK O SEBE MÁTE PEČOVAT A JAK NAPŘ. UŽÍVAT LÉKY?(*)  Vyberte nějakou odpoveď
 12. JAK BYSTE CELKOVĚ HODNOTIL/A PÉČI, KTERÁ VÁM BYLA ZDE POSKYTNUTA ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 13. JSTE SPOKOJEN/A S ČISTOTOU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 14. DOPORUČIL/A BYSTE TOTO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ RODINĚ NEBO PŘÁTELŮM?(*)
  Vyberte nějakou odpoveď
 15. MŮŽETE UDĚLIT POCHVALU NĚKTERÉMU KONKRÉTNÍMU ZAMĚSTNANCI?
  Neplatný vstup
 16. MŮŽETE UDĚLIT VÝTKU NĚKTERÉMU KONKRÉTNÍMU ZAMĚSTNANCI?
  Neplatný vstup
 17. Nebylo ověřeno